ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení​

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu eshop.kortan.cz (dále jen „obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.kortan.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.3 Prodávající:

Firma: KORTAN poštovní schránky s.r.o.
Sídlo: Babice 360, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
IČO: 04145542
DIČ: CZ04145542
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88450

E-mail: info@kortan.cz
Infolinka: (+420) 775 601 165 (po - pá 8-16hod)
Správa e-shopu: (+420) 775 601 165 (po - pá 8-16hod)
Osobní odběr: (+420) 775 601 165 (po - pá 8-16hod)

1.4 Kupující, který je spotřebitelem, má právo obrátit se na subjekt zajišťující mimosoudní řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

1.5 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ") a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele").

1.6 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí)

1.7 Objednávka kupujícího prostřednictvím e-shopu je považována za nabídku, potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je pak přijetím této nabídky. Dojitím potvrzení o vyřizování objednávky kupujícímu je uzavřena kupní smlouva.

1.8 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí, včetně reklamačního řádu. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Kupující-spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.3 Kupující-jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Předmět koupě - předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží"). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na eshop.kortan.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

2.5 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). Tyto ceny jsou uvedeny u všech jednotlivých položek zboží v e-shopu. K ceně zboží se připočítává cena dopravy zboží ke kupujícímu a v některých případech cena balení zboží, popř. cena za vratné obaly (to vše dohromady dále jen jako „kupní cena"), která tato bude sdělena kupujícímu před potvrzením objednávky.

2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy:

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, odesláním objednávky je kupní smlouva ze strany kupujícího potvrzena a uzavřena. Po odeslání objednávky obdrží kupující prostřednictvím elektronické pošty na zadanou e-mailovou adresu (dále jen „e-mailem") rekapitulaci své objednávky. Ze strany prodávajícího je kupní smlouva potvrzena a uzavřena akceptací tohoto návrhu, o čemž je kupující informován e-mailem potvrzujícím vyřizování objednávky (ve znění „Vážený zákazníku, Vaše objednávka na eshop.kortan.cz byla právě přijata a o průběhu jejího zpracovávání budete brzy informováni."). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Zjistí-li kupující v závazné akceptaci objednávky chyby nebo jiné nesrovnalosti týkající se uvedených kontaktních, dodacích, či platebních údajů, informuje neprodleně o této skutečnosti prodávajícího nejlépe prostřednictvím e-mailu na adresu info@kortan.cz nebo telefonicky na tel. (+420) 775 601 165 (po - pá 8 - 16 hod), je povinen tak učinit nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zboží. Změny a doplňky týkající se objednaného zboží či jeho množství v již uzavřené kupní smlouvě (po akceptaci prodávajícím), musí být učiněny taktéž prostřednictvím e-mailu či telefonicky na výše uvedené kontakty, takové změny a doplňky však nemusí být prodávajícím akceptovány. Vyhoví-li prodávající požadavku kupujícího na změnu objednávky, bude toto potvrzeno zasláním nového e-mailu potvrzujícího vyřizování objednávky s úpravou dle smluveného požadavku. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku z těchto důvodů: vyprodání zásob, nedostupnost zboží u dodavatele (faktická nemožnost plnění), ukončení spolupráce s dodavatelem, výrazná změna nákupní ceny zboží. O nemožnosti plnění objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem, prodávající v takovém případě může kupujícímu navrhnout alternativní produkt či jiné řešení, kupující má nárok nabídku za sjednaných podmínek přijmout či objednávku zrušit. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a na základě vzájemné dohody dojde ke zrušení či úpravě kupní smlouvy. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

2.7 U zboží upravovaného na zakázku, což platí zejména pro sestavy poštovních schránek (např. sestavení do bloku v požadovaném uspořádání, lakování v jiném barevném odstínu RAL než je skladem apod., nelze po uzavření kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky obsah objednávky měnit či rušit, kupujícímu tak uzavřením smlouvy vzniká povinnost celou částku kupní ceny uhradit dle platebních podmínek definovaných v odstavci 4. V případě nepřevzetí a neuhrazení tohoto zboží do 14 dnů od uplynutí lhůty k odběru dle bodu 5.2 či odeslání, je prodávající oprávněn po kupujícím vymáhat celou částku kupní ceny mimosoudní nebo soudní cestou.

3. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat (není-li to znemožněno některou z příčin popsaných v bodě 2.6) a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

3.2 Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené e-mailem) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.

3.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné dle těchto obchodních podmínek řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

3.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

3.6 Kupující není oprávněn až do úplné úhrady kupní ceny zboží rozbalovat z originálního balení, jakkoliv jej používat, toto zboží zabudovávat či zpracovávat, přivodit jeho znehodnocení pro možnost dalšího prodeje. Poruší-li kupující tuto svou povinnost nebo uvedené jednání umožní třetím osobám, byť i z nedbalosti, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši součtu kupních cen zboží za všechno znehodnocené zboží nebo zboží, které jako předmět právních vztahů z jakéhokoliv jiného důvodu zaniklo.

3.7 V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující-spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel (dle bodu 2.3), právo pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů se jej netýká. Nelze také využít pro zboží upravované na zakázku (např. sestavení schránek do bloku v uspořádání dle požadavku kupujícího, lakování v jiné barvě než je uvedeno skladem, u všech objednávek kde je uvedeno „zakázková výroba“ při vytvoření objednávky kupujícím).

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující - spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě kupující-spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

3.8 Rozhodne-li se kupující-spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů, postupuje dle následujícího postupu:

1. Kupující informuje prodávajícího prostřednictvím e-mailu na adresu info@kortan.cz o odstoupení od smlouvy a záměru vrátit zboží.

2. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Kupující produkt před odesláním zkontroluje, zda je kompletní a nepoškozený a nafotí jej, aby se předešlo případným nejasnostem při poškození přepravou.

4. Kupující zboží zabalí tak, aby nedošlo k poškození přepravou (nejlépe do originálního balení, bylo-li součástí dodávky, či jiné pevné kartonové krabice, umožňuje-li to povaha zboží a zafixuje uvnitř výplňovým materiálem).

5. Kupující k zásilce připojí kopii fakturu nebo dodacího listu.

6. Kupující nejpozději do 14 dnů od dodání zboží na své náklady zašle bez dobírky / dodá osobně zboží na adresu sídla firmy prodávajícího uvedenou v bodě 1.3.

7. Prodávající zboží po přijetí zkontroluje, vyzkouší a v případě, že zboží nejeví známky poškození, opotřebení či používání definované      v bodě 3.7 vrátí kupujícímu-spotřebiteli celou částku kupní ceny, kterou od něj za zboží obdržel včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu ve výši nejlevnějšího způsobu dopravy nabízeného prodávajícím pro konkrétní zboží. Platební prostředky budou kupujícímu vráceny bankovním převodem na číslo účtu uvedené ve formuláři o odstoupení od smlouvy.

8. Jeví-li zboží známky poškození, opotřebení či používání definované v bodě 3.7 bude na toto kupující upozorněn o e-mailem a bude mu sdělena částka ponížená o náklady na navrácení do původního stavu, která mu může být vrácena. Kupující má v takovém případě nárok na nabídku přistoupit, nebo ji odmítnout a zboží mu bude na jeho náklady zasláno zpět na jeho adresu.

Formulář ke stažení ZDE.

4. Platební podmínky

4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném uhrazení kupní ceny. Sjednají-li strany úhradu kupní ceny až po dodání zboží, je kupující povinen respektovat splatnost na daňovém dokladu, který mu vystaví prodávající.

4.2 Nebude-li v souladu s objednávkou zaplaceno zboží do 14 dnů od splatnosti, bude objednávka ze strany prodávajícího stornována, o čemž bude kupující informován, a v takovém případě se má za to, že obě strany od kupní smlouvy odstoupili.

4.3 Kupní cena je zaplacena v okamžiku připsání částky představující kupní cenu na účet prodávajícího, složením hotovosti u prodávajícího.

4.4 Při osobním odběru a platbě v hotovosti na prodejně nebo využití nákladní autodopravy prodávajícího a platbě v hotovosti řidiči je prodávající podle zákona o evidenci tržeb povinen vystavit kupujícímu účtenku se všemi náležitostmi nařízenými zákonem o EET (DIČ, kód FIK, kód BKP, celková částka). Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.5 V případě nedodržení termínu splatnosti kupujícím se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý - byť i započatý den prodlení.

4.6 Podporované platební metody:

  • Dobírka, platba přepravci při převzetí
  • Expresní převod na účet prodejce pomocí platební brány Comgate
  • Platba pomocí kreditní karty on-line pomocí platební brány Comgate

5. Termín dodání a doprava

5.1 Prodávající pro kupujícího zajistí na jeho žádost (Prodávající si vymezuje právo, na zvolení dopravní služby dle jeho uvážení) dopravu zboží do místa dle jeho určení. Zvolí-li kupující osobní odběr v odběrném místě prodávajícího, bude informován e-mailem o dostupnosti zboží k odběru a o zvláštních podmínkách odběru (jsou-li). Zboží je dodáno okamžikem předání zboží prvnímu dopravci nebo dnem, kdy je kupujícímu oznámeno, že si zboží může vyzvednout a kde.

5.2 Při osobním odběru je kupující zboží povinen odebrat do 14 pracovních dnů, nedohodnou-li se strany písemně nebo v rámci objednávky jinak. Při překročení lhůty je objednávka stornována pouze v případě, že se nejedná o zboží kdy kupujícím je jiný subjekt než spotřebitel (dle bodu 2.3) a nelze také využít pro zboží upravované na zakázku.

5.3 Dostupnost zboží uvedená na e-shopu je pouze orientační a slouží k informativním účelům kupujícího. Pokud prodávající po uzavření kupní smlouvy zjistí, že není schopen dodržet deklarovaný termín dodání, měl by kupujícího co nejdříve o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem. U zboží upravovaného na zakázku je termín dodání zboží 21 dní.

5.4 Nebude-li zboží dopravované kupujícímu převzato, přestože k tomu nebyl důvod nebo v případě, že kupující nebude dopravcem po podání avíza zastižen, je kupující povinen uhradit vícenáklady za marnou dopravu zboží. Kupující je rovněž povinen uhradit vícenáklady, které vznikly jeho zaviněním.

5.5 Nebude-li zboží při osobním odběru kupujícím vyzvednuto do 14 dnů od uplynutí lhůty k odběru, může prodávající od smlouvy odstoupit. V takovém případě si strany vrátí plnění, které si poskytly a kupující uhradí prodávajícímu škodu, která mu vznikla, zejména pak skladné dle bodu 5.2. Jedná-li se o zboží upravené na zakázku řídí se práva a povinnosti smluvních stran bodem 2.7.

5.6 Dopravné je stanovováno na základě hmotnosti a rozměrů objednaného zboží a o ceně je kupující informován při potvrzování objednávky.

5.7 Zajišťuje-li dopravu zboží sám kupující, je povinen se při nakládání a upevňování materiálu řídit pokyny prodávajícího. Za škodu, která vznikla v důsledku špatného ukotvení či usazení zboží v dopravním prostředku kupujícího prodávající neodpovídá.

5.8 Při přebírání zboží od přepravce si jej kupující pečlivě zkontroluje. Jsou-li při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, kupující není povinen zásilku převzít a měl by s přepravcem sepsat zápis o škodě. Kupující si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený nebo nesouhlasí počet balíků je potřeba o této skutečnosti neprodleně informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu Vámi zvolené přepravy. Kupující potvrzuje do doručovacího listu převzetí nepoškozené, kompletní zásilky. Příjemce je povinen si každou zásilku vizuálně prohlédnout. Svým podpisem potvrzuje převzetí zásilky v nepoškozeném a kompletním stavu. Jestliže je zásilka doručena poškozená, musí příjemce odmítnout převzetí nebo zásilku přijmout pouze s písemným zápisem o stavu při předání zásilky, a to přípisem do doručovacího listu nebo sepsáním samostatného zápisu o škodě. V případě převzetí zásilky „bez výhrad“ kdy obal vykazuje zjevné vady nelze již následně uplatnit reklamaci na poškozené zboží.

DPD

Oddělení zákaznické péče je vám k dispozici na telefonním čísle 225 373 373 každý všední den od 7:00 - 18:00.

Zásilkovna

Rádi vám po telefonu poradíme s odesláním a vyzvednutím zásilky nebo například s nalezením výdejního místa na telefonním čísle +420 216 216 516 každý všední den od 8:00 - 18:00.

6. Reklamace

6.1 Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád: Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list. Běh zákonné lhůty 30 dnů pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, podklady či dokumenty). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání podkladů vyžadovaných kupujícím.

6.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit v zákonné lhůtě 30 dnů, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.3 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnou kupujícím.

6.4 U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.5 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.6 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.7 Nároky z vad je nutno uplatnit u prodávajícího dle postupu popsaného v bodě 6.12 .

6.8 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí, u vybraných produktů v době 36 nebo 60 měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době 6 měsíců od převzetí.

6.9 Prodávající neodpovídá za funkčnost a vhodnost zboží, pokud je použito k jinému účelu, než je pro dané zboží obvyklé, ani za poškození zboží způsobené neodborným uložením, manipulací nebo dopravou zboží.

6.10 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:

  • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
  • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
  • při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

6.11 Zjistí-li kupující jiné než zjevné poškození zásilky, které bylo pravděpodobně způsobeno přepravcem, informuje neprodleně přepravní společnost nebo prodávajícího, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena, a vyžádá si u přepravní společnosti nebo prodávajícího sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u kupujícího a její doručení prodávajícímu. Kupující nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Kupující informuje o poškození zásilky prodávajícího na e-mail info@kortan.cz a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety.

Zjistí-li kupující jiné vady zásilky, např. nekompletnost zásilky s dodacím listem informuje neprodleně odesílatele zásilky (prodávajícího), nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena, a vyžádá si kontrolu expedice zásilky. Kupující nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Kupující informuje o jiné vadě zásilky prodávajícího na e-mail info@kortan.cz a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety.

6.12 Rozhodne-li se kupující uplatnit nároky z vady zboží, postupuje kupující dle následujícího postupu:

1. Kupující informuje prodávajícího na e-mail info@kortan.cz případně dopisem doručeným prodávajícímu na adresu sídla firmy, vyžaduje-li to povaha závady, připojí fotografie.

2. Prodávající bez zbytečného odkladu vyhodnotí nárok kupujícího na reklamaci zboží a informuje kupujícího. Vzhledové a množstevní vady zboží lze reklamovat do 3 dnů od převzetí zboží.

3. Kupující produkt před odesláním zkontroluje, zda je kompletní a nafotí jej, aby se předešlo případným nejasnostem při poškození přepravou.

4. Kupující zboží zabalí tak, aby nedošlo k poškození přepravou (nejlépe do originálního balení, bylo-li součástí dodávky, či jiné pevné kartonové krabice, umožňuje-li to povaha zboží a zafixuje uvnitř výplňovým materiálem).

5. Kupující k zásilce připojí fakturu.

6. Kupující na své náklady zašle bez dobírky / dodá osobně zboží na adresu prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. Odeslání zásilky musí vždy odsouhlasit prodávající. Pokud není odeslání zásilky kupujícímu odsouhlaseno nelze uplatnit náklady na přepravu a ty nebudou kupujícímu zpětně proplaceny prodávajícím v případě jejich doložení.

7. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace 30 dnů začíná běžet dnem převzetí zboží včetně všech potřebných podkladů prodávajícím.

8. Je-li nárok na reklamaci schválen, vada je opravena / zboží je vyměněno /, kupující je kontaktován s návrhem na vrácení kupní ceny nebo přiměřené slevy dle bodu 6.2, přičemž konečné rozhodnutí o způsobu plnění nároku na náhradu za vadné zboží vynáší prodávající na základě zjištěné vady a možnostech jejího odstranění. Kupující je o výsledku reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

9. Je-li nárok na reklamaci prodávajícím zamítnut, je kupující kontaktován s nabídkou opravy na své náklady či navrácení neopraveného zboží.

10. Je-li zboží po kladně vyřízené reklamaci zasíláno zpět na adresu kupujícího, přepravu zajišťuje prodávající na své náklady. Je-li zboží zasíláno kupujícímu s tím, že byla reklamace prodávajícím zamítnuta, hradí náklady na přepravu kupující.

Formulář ke stažení ZDE.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího  eshop.kortan.cz . Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz bod 7.1).

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

7.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

8. Ochrana osobních údajů dle platné legislativy GDPR

8.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

8.2 Podrobné informace o ochraně a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů naleznete zde. Informace a zásady týkající se využtí souborů cookies čtěte zde.

8.3 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.